Scooterservicearnhem

Algemene voorwaarden Scooter Service Arnhem

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden kennen de volgende definities:

 • Tweewieler: alle soorten (elektrische) scooters, snorfietsen, bromfietsen;
 • De in te kopen tweewieler: de tweewieler die als deel van de overeenkomst door de klant aan Scooter Service Arnhem wordt verkocht, ook wel inruil- (brom of snor) fiets/scooter/motorfiets genoemd;
 • De dienst: iedere vorm van een overeenkomst waarin Scooter Service Arnhem op verzoek van de klant werkzaamheden met betrekking tot een tweewieler verricht. Hieronder vallen onder andere het monteren van een tweewieler die de klant bestelt, het onderhouden en/of repareren van een tweewieler, het opvoeren van een tweewieler, het aanvragen van een kentekenregistratie, het monteren en assembleren van tweewieler-onderdelen bij de bestelling van een door de klant samengestelde tweewieler, alsmede iedere overeenkomst waarin Scooter Service Arnhem diensten verricht;
 • De overeenkomst: iedere overeenkomst die de klant met Scooter Service Arnhem aangaat inzake de koop, montage, het onderhoud van een tweewieler en/of de voor tweewielers bedoelde accessoires of onderdelen; Scooter Service Arnhem, Hondiusstraat 28-K, 6827 DE Arnhem, 06 – 48 26 34 69, scooterservicearnhem@gmail.com, KVK-nummer: 78566266 BTW-nummer: NL003347950B21
 • De klant: eenieder die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
 • Product: de gezamenlijke aanduiding van een tweewieler, een of meerdere accessoire(s) en onderdelen voor tweewielers, alsmede ieder andere roerende zaak die de klant bij Scooter Service Arnhem aanschaft;
 • Niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de klant en die noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe tweewieler in ieder geval de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende tweewielers zitten daarnaast ook nog de leges en de kosten van het kenteken al in de aangeduide prijs verwerkt;
 • Vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de klant. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de tweewieler te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
 • Schriftelijk: in geschrifte of elektronisch;
 • De garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of ondernemer op die tweewielers, onderdelen en accessoires wordt gegeven

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die tussen Scooter Service Arnhem en de klant anderzijds worden gesloten.

2.2       Scooter Service Arnhem doet mondeling of schriftelijk een aanbod. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is exclusief de niet-vermijdbare kosten. Scooter Service Arnhem verstrekt de klant een kopie van de overeenkomst of bevestigt de inhoud van de overeenkomst per e-mail.

2.3       Als Scooter Service Arnhem gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of accessoire dan streeft zij ernaar deze waarheidsgetrouw weer te geven. Scooter Service Arnhem is echter niet verantwoordelijk voor opgetreden afwijkingen in het uiterlijk van het product wanneer de klant het product niet conform de voorgeschreven aanwijzingen, dan wel in combinatie met andere apparatuur, gebruikt.

 • Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Scooter Service Arnhem niet.

2.5       De klant dient een aanbod binnen de door Scooter Service Arnhem gestelde termijn te aanvaarden. Indien een termijn ontbreekt, kan het aanbod enkel direct integraal worden aanvaard.

2.6       Indien Scooter Service Arnhem niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Scooter Service Arnhem in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

3.1       De aanschaf van een tweewieler bestaat uit meerdere soorten overeenkomsten. De klant koopt de onderdelen van een tweewieler. Scooter Service Arnhem monteert vervolgens conform de specificaties van de klant de betreffende onderdelen en eventuele andere door de klant gespecificeerde accessoires. Deze montage betreft een afzonderlijke dienst die gepaard gaat met de aanschaf van een tweewieler. Het aanvragen van een kentekenregistratie, en de montage van het kenteken, is eveneens een afzonderlijke dienst die een onderdeel vormt van een overeenkomst inzake de aanschaf van een scooter. Hetzelfde geldt voor andere diensten, zoals het opvoeren van een tweewieler.

3.2       In de schriftelijk vastgestelde overeenkomst staat in elk geval:

 • De identiteit van Scooter Service Arnhem zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • De omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires;
 • De prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of accessoires;
 • De prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is of de prijs van een losgekocht onderdeel of accessoire;
 • De bij de aanschaf van een tweewieler wel-vermijdbare kosten;
 • De verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij Scooter Service Arnhem of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;
 • De wijze van betaling;
 • De vermoedelijke leveringsdatum. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de tweewieler, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen 12 weken na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

Artikel 4 – Prijzen, betalingen en prijswijzigingen

4.1       Alle prijsopgaven en de prijzen die Scooter Service Arnhem in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en of magazijn, in euro’s en exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien aflevering heeft plaats gevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper.

4.2       Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Scooter Service Arnhem gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft de klant geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

4.3       Betaling geschiedt à contact bij aflevering, mits anders is afgesproken. Bij uitzonderlijke gevallen dient betaling alsdan te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.4       De klant is in verzuim na verloop van de in lid 4.3 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan de klant al dan niet kan worden toegerekend.

4.5       Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Scooter Service Arnhem als dan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

4.6       Alle door Scooter Service Arnhem gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met een klant, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van de klant.

Artikel 5 – Levertijd, levering, risico

5.1       De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door de klant uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Scooter Service Arnhem dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

5.2       De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) indien welke:

 • Er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Scooter Service Arnhem kan worden toegerekend;
 • De klant in één of meer verplichtingen jegens Scooter Service Arnhem tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
 • De klant, Scooter Service Arnhem niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de klant in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

5.3       De klant dient de bij Scooter Service Arnhem gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie artikel 9, Garantie). Wanneer deze goederen door de klant worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Scooter Service Arnhem opgeslagen, zulks voor rekening van de klant. Scooter Service Arnhem zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Scooter Service Arnhem op schadevergoeding.

5.4       De klant dient bij aflevering voor een geldige verzekering te hebben zorg gedragen. Scooter Service Arnhem is vrij om te bemiddelen in de totstandkoming van een verzekering.

Artikel 6 – Annulering

6.1       In het geval van annulering voldoet de klant aan Scooter Service Arnhem een beëindigingsvergoeding ter compensatie van de door Scooter Service Arnhem inmiddels verrichte diensten en opgetreden waardeverminderingen van het product. De beëindigingsvergoeding bedraagt 15% van de prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 250,00 indien de aanschaf van een tweewieler een onderdeel van de overeenkomst uitmaakt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2       De beëindigingsvergoeding voldoet de klant binnen 10 dagen na de annulering. Bij het niet tijdig voldoen van deze beëindigingsvergoeding is Scooter Service Arnhem gerechtigd nakoming van de door de klant geannuleerde overeenkomst te verlangen, waarmee de annulering vervalt en de betreffende overeenkomst herleeft. In dat geval kan de klant de betreffende overeenkomst niet meer annuleren.

Artikel 7 – Diensten, reparatie en onderhoud

7.1       Bij het aangaan van overeenkomsten waarin Scooter Service Arnhem diensten verleent, geeft Scooter Service Arnhem vooraf een prijsopgave en een leveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum betreffen indicaties, tenzij Scooter Service Arnhem en de klant uitdrukkelijk anders overeenkomen.

7.2       Bij een voor een reparatie afgesproken richtprijs mag een verhoging van deze richtprijs maximaal 10% bedragen. Anders zal Scooter Service Arnhem de kostenstijging met de klant bespreken.

7.3       De klant mag de dienst altijd opzeggen. De kosten die Scooter Service Arnhem op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, zijn dan nog wel verschuldigd.

7.4       Scooter Service Arnhem meldt zo spoedig mogelijk wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum en informeert de klant over de verwachte afrondingsdatum.

7.5       Scooter Service Arnhem verstrekt de klant een afschrift van de gespecificeerde diensten.

7.6       Na afronding van de diensten, verkrijgt de klant een bericht dat de klant het betreffend product kan ophalen. Indien de klant het product niet binnen drie werkdagen na deze kennisgeving ophaalt, is Scooter Service Arnhem gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening te brengen. De stallingskosten bedragen € 5,- per dag.

7.7       Als een klant bij een dienst vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.

7.8       Wanneer er sprake is van vervanging onder garantie of coulance, dan kan Scooter Service Arnhem weigeren de oude onderdelen af te geven.

7.9       Als de klant niet, of niet binnen een Scooter Service Arnhem aangekondigde redelijke termijn, om teruggave van de oude onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van Scooter Service Arnhem, zonder dat de klant een vergoeding hiervoor krijgt.

Artikel 8 – Opschorting, retentie en eigendomsvoorbehoud

8.1       Indien de klant niet voldoet aan zijn/haar (betalings)verplichtingen, is Scooter Service Arnhem gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en/of het retentierecht uit te oefenen jegens de zaken die Scooter Service Arnhem houdt voor de klant. De klant krijgt zijn/haar product aldus terug wanneer de klant voldoet aan.

8.2       Scooter Service Arnhem kan deze rechten ook uitoefenen als de klant een geschil aanhangig heeft gemaakt, tenzij de klant voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in een depot.

8.3       Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Scooter Service Arnhem aan de klant krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van de klant in de nakoming van deze overeenkomsten.

Artikel 9 – Garantie op gekochte tweewielers en onderdelen/accessoires

9.1       Voor alle door Scooter Service Arnhem geleverde en door derden gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Scooter Service Arnhem garandeert dat alle zaken geschikten wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricagegebreken zijn.

9.2       Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Scooter Service Arnhem in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde reparatiewerkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende twee maanden na reparatie.

9.3       De garantie is uitgesloten indien:

 • Een reparatie bon niet kan worden overlegd;
 • De klant heeft nagelaten de voor zijn tweewieler voorgeschreven onderhoudsbeurten (tijdig) te laten uitvoeren bij Scooter Service Arnhem;
 • De tweewieler betrokken is geweest bij een ongeval;
 • Het normale dan wel niet bovenmatige slijtage betreft;
 • De tweewieler onzorgvuldig is gebruikt door de klant;
 • De tweewieler op onkundige wijze is onderhouden of aangepast inclusief de montage van niet originele accessoires;
 • Op gebruikte tweewielers, onderdelen en accessoires verleent Scooter Service Arnhem geen garantie, tenzij Scooter Service Arnhem uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard (beperkte) garantie te verlenen.
Artikel 10 – Pandemie en overmacht

10.1      Scooter Service Arnhem streeft ernaar om tijdig aan haar verplichtingen te voldoen. Scooter Service Arnhem spant zich daarvoor uiterst in. Helaas kan als gevolg van externe omstandigheden waarop Scooter Service Arnhem geen invloed heeft, de overeenkomst met de klant worden beïnvloed. Denk aan overheidsmaatregelen die zijn getroffen als gevolg pandemieën, waardoor het reguliere bedrijfsleven wordt beperkt, of aan handelsembargo’s, dan wel beperkingen die (al dan niet buitenlandse) leveranciers van Scooter Service Arnhem ondervinden als gevolg van dergelijke maatregelen (waaronder maatregelen van buitenlandse overheden). In dergelijke gevallen kan Scooter Service Arnhem haar verplichtingen uitstellen totdat zij haar reguliere bedrijfsvoering kan hervatten of de alsdan geldende overheidsmaatregelen niet meer gelden. In een dergelijk geval kan Scooter Service Arnhem naar haar inzicht ook de overeenkomst (gedeeltelijk) beëindigen.

10.2      Overmacht geeft Scooter Service Arnhem het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de klant tot betaling gehouden.

Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1      Scooter Service Arnhem beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Scooter Service Arnhem.

11.3      Bij Scooter Service Arnhem ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Scooter Service Arnhem binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4      De klant dient Scooter Service Arnhem in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

12.1      Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Scooter Service Arnhem is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2      Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Scooter Service Arnhem gesloten overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 13 – Slotbepalingen

13.1     Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

13.2     Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klant en Scooter Service Arnhem zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

13.3      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

13.4      Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

13.5      Indien Scooter Service Arnhem niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Scooter Service Arnhem in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.